تیم طراحی

طراح معمار

مهندس مهرداد ایروانیان

طراح سازه

مهندس پورفر

طراح تاسیسات

مهندس عبدالرحمن نوروزی

مهندس علی عبدالله زاده

مهندس محمد کاظم فخارزادگان